عکس‌های ممنوع – زیبایی بدن مردانه

زیبایی بدن زن، خودش را با خم و قوس های لطیف بروز می دهد اما بدن مرد با نشان دادن ابهت و قدرت، زیبایی را به نمایش می گذارد.

By Randy Stein

More from مرد روز
چهار مدل موی کوتاه تابستانی
تابستان بهتر است سر را خنک نگه داریم و یکی از طبیعی...
Read More