عکس‌های ممنوع – زیبایی بدن مردانه

زیبایی بدن زن، خودش را با خم و قوس های لطیف بروز می دهد اما بدن مرد با نشان دادن ابهت و قدرت، زیبایی را به نمایش می گذارد.

By Randy Stein

More from مرد روز

برای مردان، احترام مهمتر از عشق است

  یکی از نظریه ها مدعی است ما مردان نیازمند احترام هستیم چون...
بیشتر بخوان