عکس‌های ممنوع – زیبایی بدن مردانه

زیبایی بدن زن، خودش را با خم و قوس های لطیف بروز می دهد اما بدن مرد با نشان دادن ابهت و قدرت، زیبایی را به نمایش می گذارد.

By Randy Stein

More from مرد روز
تاثیر وحشتناکِ خودکشی آدم‌های مشهور
در اولین واکنش شاید خیلی ها بگویند خودکشی دو نفر آدم مشهور،...
Read More