عکس‌های ممنوع – زیبایی بدن مردانه

زیبایی بدن زن، خودش را با خم و قوس های لطیف بروز می دهد اما بدن مرد با نشان دادن ابهت و قدرت، زیبایی را به نمایش می گذارد.

By Randy Stein

More from مرد روز

نیمی از مردان ۲ دقیقه‌ای هستند

 بر اساس آمار  کتاب « حقایق عریان جنسی»، تقریبا نیمی از مردان...
بیشتر بخوان