کاریکاتور روز – خواستگاری رمانتیک

آیا وقتی که من بتوانم همه امکانات و توقعاتی که از یک خواستگار عاشق وجود دارد را برآورده کنم با من ازدواج می کنی؟

 

More from مرد روز

کاریکاتور روز – راه رفتن عیسی بر روی آب

  http://www.nielsbuggeaward.org/catalogue2014.pdf
بیشتر بخوان