کاریکاتور روز – خواستگاری رمانتیک

آیا وقتی که من بتوانم همه امکانات و توقعاتی که از یک خواستگار عاشق وجود دارد را برآورده کنم با من ازدواج می کنی؟

 

More from مرد روز

زبان زرگری، مطربی، قصابی و زبان مخفی جوانان

  ایجاد زبان های ساختگی نظیر زبان زرگری یا زبان مطربی یا...
بیشتر بخوان