کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز
باقیمانده آبشش ماهی در گوش بعضی انسانها
بین ۱ تا ۱۰ درصد آدم ها در نقاط مختلف زمین در...
Read More