عکاسی شاعرانه از بدن زنان

از زمان های قدیم تاکنون، شاعران سعی می کردند از قدرت تخیل خودشان برای وصف زیبایی زنان استفاده کنند. هنر عکاسی ولی با این ادعا شروع کرد که می تواند عین زیبایی زن را ثبت کند. اما بعد از حدود یک قرن تلاش، کم کم به این واقعیت نزدیک شد که مثل شعر، به قدرت تخیل در عکاسی میدان دهد.

 damon loble
damon loble
Guy-Aroch_web11
Guy Aroch
Henrik Adamsen
Henrik Adamsen
Jonathan-Leder_web4
Jonathan Leder
Kenny-Sweeney_web14
Kenny Sweeney
Miles-Aldridge_web4
Miles Aldridge
Signe-Vilstrup
Signe Vilstrup
wolf189
wolf189
wolf189
wolf189
Denis Kulikov
Denis Kulikov
Signe Vilstrup
Signe Vilstrup

 

http://www.emptykingdom.com

 

More from مرد روز
چرا درصدی از بشر همجنسگرا است
آمار جهانی نشان می دهد که حدود سه درصد انسانها، همجنسگرا هستند. به همین دلیل...
Read More