کاریکاتور روز – محموله نظامی

More from مرد روز

عکاسِ زنان هوسباز

جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود و بازسازی و توسعه شهرها،...
بیشتر بخوان