یه آقای جوون خوش قد و بالا

همین جمعه شب گذشته تو میدون انقلاب یه آقای جوون خوش قد و بالا دست بلند کرد دربست واسه ترمینال جنوب که سر بیست تومن توافق کردیم. داشتم خیابون کارگر رو میومدم پایین که یهو بی مقدمه گفت راه آهن. گفتم میخوای بری راه آهن. گفت نه ترمینال جنوب.

کمی پایین تر باز تکرار کرد گفتم مگه نمی خوای بری ترمینال جنوب. گفت چرا میخوام برم. پرسیدم پس چرا هی میگی راه آهن؟ جواب داد آخه رو تابلو نوشته بود … چیزی نگفتم. چند دقیقه بعد گفت بپیچ راست گفتم چرا؟ مسیر ترمینال جنوب که اینوری نیست؟ از بهترین مسیر دارم میبرمت، سکوت کرد چند لحظه بعد مجدد گفت بپیچ راست گفتم مسیر ترمینال جنوب اینوری نیست، اگه مسیر بهتری میدونی بگو. گفت اصلا اهل تهران نیستم و جایی رو بلد نیستم، بچه ایذه بود.

چند مرتبه دیگه تکرار کرد که توجه نکردم و عکس العملی نشون ندادم فقط حواسم رو جمع تر کردم با خودم گفتم نکنه مشکل روانی چیزی داره. خلاصه دم ترمینال که پیاده شد گفت پونزده تومن بده. گفتم تو باید بیست تومن بدی. جیب هاش رو گشت، گفت پول ندارم بریم از عابر بانک بگیریم. گفتم چرا تو مسیر نگفتی؟ هاج و واج نیگام کرد.

خلاصه نشست تو ماشین تا بریم عابر بانک پیدا کنیم نیم ساعت گشتیم تا بلاخره تو نازی آباد یه عابر بانک پیدا کردیم دو سه مرتبه کوشش و خطا کرد و نهایتا پول گرفت. دوباره رفتیم سمت ترمینال جنوب. طی مسیر چندین مرتبه گفت بپیچ راست که توجه نکردم.

نزدیک ترمینال گفتم پولت رو بده که دیگه اونجا علاف نشیم، دیدم شصت تومن داد جای بیست تومن، تراول پنجاهی رو براش خرد کردم و بهش برگردوندم نهایتا چیزی رو که شک داشتم ازش پرسیدم. مواد زدی؟ گفت آره. دم درب ترمینال کلی بهش سفارش کردم که حواسش رو جمع کنه تو ترمینال جنوب پر از گرگه که آدم رو درسته میخورن.

اصلا پول رو برای این خرد کردم که اگه از دست میده پنج تومن از دست بده نه پنجاه. میدونستم حرفام تاثیری نداره بیشتر برای دل خودم میگفتم. موقع پیاده شدن باهام دست داد و گفت خیلی ازت ممنونم…

براش دعا کردم. ازش که دور شدم ماشین رو زدم بغل و یه دل سیر گریه کردم…

خوشا به حال اونهایی که حافظه ضعیفی دارن، خوشا به سعادت کسایی که خاطرات تلخشون تکرار نمیشه، خوشا به روزگار آدم هایی که فقط شنیدن نه اینکه ببینن یا با تموم وجودشون لمس کنن. خوشا به زندگی کسایی که سرما رو از روی دماسنج متوجه شدن نه از سگ لرزه هاشون.

خوشا به غیرت اونهایی که می بینن و می دونن و می تونن اما ککشون هم نمیگزه …