سیب زمینی با خاک ۴۵۰۰ تومن

ببینید چه بلایی بر سر شیوه کاسبی، مرام و دخل و خرج مردم آمده است.

Posted by Mahmood Nouriyan on Friday, September 28, 2018

More from مرد روز

سیتار راوی شانکار

راوی شانکار که در دامان یک خانواده کهنسال براهمن تربیت می شد...
بیشتر بخوان