ژاپن رکورددار سکس گروهی

در سال ۲۰۰۶ ژاپنی ها موفق شدند رکورد سکس گروهی را با گردهم آیی پانصد زن و مرد به دست آورند.

World Record in Japan: Largest Orgy

More from مرد روز
مقایسه هیکل دیگران به نفع من هست؟
مقایسه وضعیت خودمان با دیگران، برای همه ما یک کار مداوم روزانه...
Read More