کاریکاتور روز – بدبختی هایی کشور نفت خیز ایران

More from مرد روز

تصاویر مردان یورت که دیگر نیستند

 به امید داشتن مدیریتی برای وطن، که قدر مردان سرزمینش را بداند....
بیشتر بخوان