خواسته‌های اساسی مردم ایران

More from مرد روز
چرا اکثریت جوامع زمین به سمت لغو اعدام می روند؟
لغو اعدام مزایا و فرخندگی اش هزاران برابر بیشتر از استثناهایی است...
Read More