کاریکاتور روز – سواستفاده یهودیان از ترامپ به ضرر شان خواهد بود

قوم یهود در طول تاریخ آزار دید. محرومیت کشید. ثروت های نسل های متمادی شان در همه نقاط زمین بارها و بارها تاراج شد. حق تملک بر زمین معمولا نداشتند. تحقیرو توهین شدند و بارها نسل کشی را در حالت های مختلف تجربه کردند.

در آخرین همتِ ناگزیرشان برای دفاع و حفاظ همیشگی، اسرائیل را بنا کردند. ولی به عنوان ملتی که در طول تاریخ محرومیت کشیدند این راهی نیست که حرمت گذشتگان و رنج قوم شان و ازاری که مومنین دین شان کشیدند را ترمیم کنند. یهودیان تصویر ظالم از خود برجای می گذارند.

یهودیان اسرائیل و جهان موقعیت بهتری دارند و منطقی تر است که گذشت و تدابیر انسانی تری داشته باشند. فلسطینی ها مشکلی هستند که باید از راه انسانی وضعیت شان را حل کنند. با حذف شان، هویت مظلوم خودشان هم حذف می شود و خدای نکرده در همیشه تاریخ، دوباره در معرض اذیت خواهند بود.

سواستفاده یهودیان از ترامپ که وقیح و بی حرمت و منفور ملت های دنیا است به ضرر شان خواهد بود.


IMAGE SOURCE

https://www.cartoonmovement.com

More from مرد روز
مردان فنلاندی بیشتر از زنان با فرزندان‌شان وقت می‌گذرانند
فنلاندی ها کشور شان را « سرزمین هزار دریاچه» خطاب می کنند...
Read More