سکولاریسم اروپا بعد از ۱۲۰ سال جنگ مذهبی

St. Bartholomew’s Day massacre

افتخار و هویت اصلی فرهنگ غرب در این است که توانسته است مذهب را از قدرت و حکومت دور نگه دارد. تا مدتها این نظریه رواج داشت که متفکرین، فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی نظیر John Locke, Baruch Spinoza, Pierre Bayle و Voltaire نقش اساسی در این تحول عظیم جامعه بشری داشتند.

The Battle of White Mountain in Bohemia (1620), one of the decisive battles of the Thirty Years’ War

اما این روزها نظریه دیگری در حال سامان گرفتن است که می گوید جامعه اروپا به خاطر جنگ های وحشتناک ۱۲۰ ساله بین کاتولیک ها و پروتستانها از ۱۵۲۰ میلادی تا ۱۶۴۰ و بعد از کشته شدن حداقل ۱۱ میلیون انسان و تخریب اروپا، به این نتیجه قاطع رسید که اتحاد مذهب و سیاست، مرگبار و مخوف است.

The Great Miseries of War by Jacques Callot 1632
Frans Hogenberg, The St. Bartholomew’s Day massacre, circa 1572
Armed procession of the Holy League in Paris in 1590
Catherine de Medici Gazing at Protestants Massacred in the Aftermath of the Massacre of St. Bartholomew, Edouard Debat-Ponsan (1880)
The Siege of La Rochelle (1572–1573) began soon after the St

 

The German Peasants’ War (1524–1525)
The Wars of Kappel in the Old Swiss Confederacy (1529–1531)
The Schmalkaldic War (1546–1547) in the Holy Roman Empire
The Eighty Years’ War (1568–1648) in the Low Countries
The French Wars of Religion (1562–1598)
The Thirty Years’ War (1618–1648), affecting the Holy Roman Empire including Habsburg Austria and Bohemia, France, Denmark and Sweden
The Wars of the Three Kingdoms (1639–1651), affecting England, Scotland and Ireland
Scottish Reformation and Civil Wars
English Reformation and Civil War
Irish Confederate Wars and the Cromwellian conquest of Ireland

 

Ideas were not enough

The Wars of Religion

European wars of religion

More from مرد روز

زندگیم شده شبیه یه فیلم سینمایی

مردی 35 ساله هستم که حدود 1 سالی است با یه خانم...
بیشتر بخوان