جدایی دین از سیاست بعد از ۱۲۰ سال جنگ مذهبی در اروپا

St. Bartholomew قتل عام

افتخار و هویت اصلی فرهنگ غرب در این است که توانسته مذهب را از قدرت و حکومت دور نگه دارد. تا مدتها این نظریه رواج داشت که متفکرین، فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی نظیر Locke, Spinoza و Voltaire نقش اساسی در این تحول عظیم جامعه بشری داشتند.

اما این روزها نظریه دیگری در حال اعتبار یافتن است که می گوید جامعه اروپا به خاطر جنگ های وحشتناک ۱۲۰ ساله بین کاتولیک ها و پروتستانها از ۱۵۲۰ میلادی تا ۱۶۴۰ میلادی و بعد از کشته شدن حداقل ۱۱ میلیون انسان و تخریب اروپا، به این نتیجه قاطع رسید که اتحادِ مذهب و سیاست، مرگبار و مخوف است.

نبرد کوه سفید  – Bohemia
نکبت جنگ اثر by Jacques Callot 1632
قتل عام درون شهرهای فتح شده 1572
رژه مذهبیون مسلح   Paris – 1590
قتل عام پروتستانها بعد از قتل عام کاتولیک ها در St. Bartholomew
محاصره La Rochelle (1572–1573)

انواع جنگ های درون اروپا و مدت شان:

The German Peasants’ War (1524–1525)
The Wars of Kappel in the Old Swiss Confederacy (1529–1531)
The Schmalkaldic War (1546–1547) in the Holy Roman Empire
The Eighty Years’ War (1568–1648) in the Low Countries
The French Wars of Religion (1562–1598)
The Thirty Years’ War (1618–1648), affecting the Holy Roman Empire including Habsburg Austria and Bohemia, France, Denmark and Sweden
The Wars of the Three Kingdoms (1639–1651), affecting England, Scotland and Ireland
Scottish Reformation and Civil Wars
English Reformation and Civil War
Irish Confederate Wars and the Cromwellian conquest of Ireland

 

Ideas were not enough

The Wars of Religion

European wars of religion

More from ونداد زمانی

توقعات نابجا از مردان

لیست بلند بالایی از انواعِ توقعات از همان نخستین لحظه‌ی حیات بر...
بیشتر بخوان