فریبا وفی نویسنده مطرح ایرانی در تورونتو


فریبا وفی نویسنده مطرح ایرانی امروز جمعه 18 آگوست ساعت 6:30 بعدازظهر در دانشگاه تورونتو در محل « هارت هاوس» سخنرانی خواهد کرد.

More from مرد روز
بزاق دهان مشترک ما با انسان سانان اولیه
ما فقط رنگ سبز چشم مادربزرگ یا قد بلند پدر بزرگ را...
Read More