کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

حمله به پاریس – تضاد بین انواع بهشت و جهنم های ساخته بشر

با تمام وجود امیدواریم آنها که امکانات بیشتر، سطح رفاه و آموزش...
بیشتر بخوان