کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

شاید این دو شاهزاده، صلح و خوشبختی را به خاورمیانه برگردانند

روزگار و شرایط به ما می گوید شاید بد نباشد دعا کنیم...
بیشتر بخوان