کاریکاتور روز – ترامپ

ترامپ اگر با کارهای احمقانه اش زمین را از بین نبرد، باعث یک اتحاد بشری جدید و غیر رسمی می شود. باعث افزایش شعور عمومی می شود.

Image Source

https://www.cartoonmovement.com/s?q=Trump

More from ونداد زمانی

پدر یک دختر بودن

واقعا و عملا، تجربه پدر یک دختر بودن، به من و  پدرانی...
بیشتر بخوان