استفان هاوکینگ: بشر وارد مرحله جدید تکامل شده است


استفان هاوکینگ معتقد است حدود ۳ میلیون سال طول کشیده است که تکامل طبیعی انسان را از بقیه پستانداران متفاوت سازد. به نظر او در این مدت به طور ِتقریبی حدود ۳ میلیون قدم ریز تغییر یا اطلاع جدید، به ژن ما اضافه شده است.

به نظر او، برتری های صنعتی که بشر از ۳۰۰ سال پیش به آن دست یافته است تکامل طبیعی انسان را وارد مرحله سریعی کرده است که مساوی با میلیونها و حتی میلیاردها قدم ریز در هر سال، می باشد.

او می افزاید اگر به شروع حیات در زمین برگردیم می بینیم قدمت حیات حدود سه و نیم میلیارد سال است. اما تمدن انسانی و گردآوری تکنیک معاش، از حدود ۱۰ هزار سال پیش شروع شده است.

هاوکینگ می گوید همه دستاوردهای بشردر طی ۱۰ هزار سال اخیر فقط یک « فاز انتقالی دانش در خارج از بدن» بوده است چون مجموعه بیکران دانش به درون ژن ما منتقل نشده است.

استفان هاوکینگ معتقد است انباشت دانش عظیم که از ۵۰ سال پیش به اوج خود رسید به بشر فرصت داد تا به « فاز انتقال دانش به داخل ژن»» بیاندیشد.

او معتقد است بشر می تواند وارد مرحله دستکاری، تعمیر و تصحیح ژن بشر شود. در شروع به کشف ژن هایی ناقص که مسبب بیماری ها هستند نائل می گردیم. تا قدم به قدم به کشف ترکیباتی از ژن ها و اعمال شان مسلط گردیم. به عبارتی دقیق تر می توانیم ژن های سازنده رفتارهای غریزی و حتی نحوه و کیفیت شعور انسان را به کنترل خودمان در آوریم.  ما حتی می توانیم ژن هایی که فرمان مرگ را حمل می کنند را نیز کنترل کنیم

اگر بشر قادر به طراحی مجددِ ژن انسانی گردد و از خطر خودنابود سازی رهایی یابد می تواند به کمک ماشین های باشعور، بنیان ملکولی مبتنی بر DNA را تغییر دهد. همانطوری که قبلا، سیستم تکاملی DNA، جایگزین سیستم های ساده تر و قدیمی تر شده بود.

Stephen Hawking: “Humans Have Entered a New Stage of Evolution”

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/07/stephen-hawking-the-planet-has-entered-a-new-phase-of-evolution.html

More from ونداد زمانی
گزارش عکس از ایران – قدم تان بر روی چشمانم
شکی نیست که هیاهوی مداوم در پیرامون ایران، کنجکاوی هایی زیادی در...
Read More