اعتیاد در کوچه پس کوچه های ایران

معتادان بی خانمان ایران فقط بخش قابل روئیت این بحران هستند. جمعیت عظیمی از معتادان ایران خانه، زندگی و کار دارند. اعتیاد گسترده هم گریبان بیکاران را گرفته است و هم کارمندان … اعتیاد از دانشگاه و دبیرستان به مدارس ابتدایی هم رسیده است. متاسفانه با وجود اجرای دهها هزار اعدام و صدها هزار زندانی، هر ساله بر وخامت اوضاع افزوده شده است. حذف متخصصین، منتقدین و دلسوزان از صحنه مدیریت کشور در طی 40 سال گذشته همراه بوده است با افزایش طمعکاران، چاپلوسان و آنهایی که همه راه حل ها را از طریق زور و خشونت می خواهند حل کنند.

 

معضل مواد مخدر و کاهش سن اعتیاد در ایران

جدیدترین آمار از نرخ اعتیاد در ایران

گردش مالی میلیاردی در اعتیاد

گردش مالی 1600 میلیاردی مواد مخدر

۵۸ درصد معتادان کشور کمتر از ۳۴ سال دارند

شیوع‌ اعتیاد در میان‌ دانش‌آموزان

More from مرد روز
مهمترین هدف مجله مرد روز افزایش شعور جنسی است
بله مهمترین موضوعی که دوست داریم در مجله مرد روز منتشر کنیم...
Read More