مرد روز ابزارساز است

More from مرد روز

پرورشِ هشیاری در دنیای کنونی

بهترین مثال برای «هشیارِ اطراف خود بودن»، شخصیت هالیوودی Jason Bourne البته با حذف...
بیشتر بخوان