کاریکاتور روز – آشپز ماهر

SOLIN 2006.03-M

More from مرد روز

غمگین بودن به نفع بشر است

از دید روانشناسان، انواع احساسات منفی، نقشِ هشدار دهنده را ایفا می کنند....
بیشتر بخوان