هفت عکس هفته

هنگ کنگ، تابستان 2016 - افراد در یک پارک مشغول بازی جدید پوکومان هستند. (Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)
هنگ کنگ، تابستان 2016 – افراد در یک پارک مشغول بازی جدید پوکومان هستند. (Photo by Lam Yik Fei/Getty Images)
 اسمش «جانشین» است و توسط انشگاه توکیو و اوزاکا ساخته شده است. این آدم ماشینی می تواند سر و چشم و دهنان و بدنش را همزمان در حین واکنش به چند نغر تنظیم کند. AFP / TORU YAMANAKA (Photo credit should
اسمش «جانشین» است و توسط دانشگاه توکیو و اوزاکا ساخته شده است. این آدم ماشینی می تواند سر، چشم، دهان و بدنش را همزمان در حین واکنش به چند نفر تنظیم کند. AFP / TORU YAMANAKA – Photo credit
یک عضو دفاع از شهروندان، بدن کودک زیر آوار مانده را بیرون اورده است. که بخشی از تلفات ناشی از بمباران قوای دولتی بر سر شهر الوپو می باشد.
یک عضو دفاع از شهروندان، بدن کودک زیر آوار مانده را بیرون اورده است.  تلفات اخیر،  ناشی از بمباران قوای دولتی بر شهر الوپو می باشد.
هنرمند استرالیایی در نمایشکاه « واقعیت غلو شده مجسمه
هنرمند استرالیایی در نمایشکاه « واقعیت غلو شده» از بدن خود برای ایجاد آناتومی مجسمه استفاده کرده بود Sam Jinks

Vincent West / Reuters

روز رژه همجنس گرایان مادرید اسپانیا
روز رژه همجنس گرایان در مادرید اسپانیا
یافتن پوکومان در مخروبه های شهر نزدیک دمشق SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images)
یافتن پوکومان در مخروبه های شهر نزدیک دمشق SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images)
کارمندان افتخاری دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در کاخ سفید... سمت راست جمهوری خواهان
کارمندان افتخاری دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در کاخ سفید… سمت راست جمهوری خواهان

 

http://www.theatlantic.com/photo/

More from مرد روز
وقتی گزارشگر تلویزیون شارلاتان است
گزارشگر تلویزیون به سمت یک توریست جوان می رود و مثلا ادای...
Read More