کاریکاتوریستِ رنج های زمین

کاریکاتوریست ایتالیایی Alessandro Gatto  متوجه همه مسائلی است که سیاره کوچک ما را رنج می دهد. کارهایش ساده و روان هستند. حرف و نیتش را نمی پیچاند. با این همه، تصاویری که خلق می کند برای مدتها در گوشه ذهن بینندگان جا خوش می کند.

27

Jitet-Koestana-Indonesia1

03

N.HOGEA2005.53-L

awarded grandprize gatto blind porto-L

GATTO-031

gatto-L

ir05.63 gatto-M

Legnica 2011 20-L

Alessandro Gatto Italy 55-M

AY.Dogan2007.07a-M

30

http://www.alessandrogatto.com/

 

More from مرد روز
پرهیز از اتفاقات ناخواسته در اتاق خواب
آدم ها به همان اندازه که از ماجراهای اتاق خواب خوش شان...
Read More