حذف خدمت وظیفه به نفع کشور ما نیست

سرباز

حذف سربازی وظیفه تا مادامیکه دولت ها، نماینده همه اقشار جامعه نیستند شاید درست نباشد. سربازان وظیفه، فرزندان همه گروه های مختلف یک کشور هستند و داشتن یک نیروی مسلح برخواسته از منافع مردم سراسر کشور یکی از روزنه های کوچک برای حفظ کشور از تک بعدی شدن محض است.

شاید بهترین راه داشتن دوران سربازی کوتاه با پرداخت مناسب و استفاده از دوره وظیفه به شکل سپاه ترویج و آبادانی یا بهداشت و دانش است. تجربه ایی که در سرزمین ما بوقوع پیوسته است.

سربازی اگر درست مدیریت شود می تواند برای مردان و زنان جوان که از تحصیلات موجود در کشور استفاده کرده اند فرصتی برای برگرداندن سپاس شان به وطن باشد.

کشور ما سرزمین پهناوری است که متاسفانه بخش بزرگی از آن از سیستم خدمات اجتماعی برابر برخوردار نیست. سربازان وظیفه می توانند بخشی از این نابرابری را در دوره های فشرده با ارائه خدمات در زمینه بهداشت و اموزش کاهش دهند.

با حذف سربازی در کشورهای مثل ما که اجازه شکل گیری پایه های دمکراسی به دلایل مختلف، مدام به تعویق می افتد کشور به جولانگاه نیروهای شبه نظامی متعلق به یک گروه خاص از اجتماع بدل می شود

اصلا قرار این نیست که سربازی به روش اجباری کنونی را حفظ کنیم. ما می توانیم تجربیات موجود در تمامی کشورها را مورد بررسی قرار دهیم و از میان آنها و با توجه به موقعیت خودمان، یک سیستم سربازی با کارایی مناسب برای مردان و زنان جوان وطن تدارک ببینیم.

بسیار پسندیده و عقلانی خواهد بود که ماهیت کلی دوران وظیفه سربازی، از وجهه نظامی اش به تدریج کاسته شود ولی در حال حاضر به خاطر وضعیت منطقه و دولت های که منتخب یک جناح خاص از اجتماع هستند حذف سربازی به نفع کشور ما نیست.

More from مرد روز
بعضی ها بیشتر عاشقِ مخ زنی هستند تا رابطه
مشکل اول: فرق اضطراب با هیجان خیلی از آدم ها مدام از...
Read More