کاریکاتور روز – آیا اخراج آدم و حوا اجباری بود

Kat. B, Pavel Matuška, CZ, 1 (NXPowerLite)-L

 

More from مرد روز

نزدیک به نصف مردان ۲ دقیقه ایی هستند

مشاور زناشویی نیویورک و نویسنده کتاب «همخوابگی در قفس» خانم  Esther Perel...
بیشتر بخوان