دو نوع حرف زدن با خود

PT0515_FEATURE_SELF TALK_02

یک ضرب المثل یونانی می گوید خیلی خوب است که با خودتان حرف می زنید ولی مواظب باشید به خودتان جواب ندهید. اما با وجود  تذکرات مداوم در فرهنگ های مختلف، می دانیم که همه افراد، تجربه گفتگو با خود را در دوره های مختلف سن شان دارند.

روانشناس امریکای Ethan Kross گفتگوی درونی را به دو گونه تقسیم می کند. به نظر وی، بعضی افراد در حین مکالمه با خود، از قول خودشان حرف می زنند « من می بایست این کار را سریع انجام می دادم». او می افزاید این نوع گفتگو به احتمال زیاد مشغول منتقل کردن حس ضعف و پذیرفتن شکست شان است.

اما نوع دیگر گفتگوی فرد با خود که یا به صورت حرف زدن با لحن سوم شخص است مثل « بهتر است این کار سریعتر انجام شود» یا اینکه خودش را از طرف یک فرد تخیلی مورد خطاب قرار می دهد « این کار را سریعتر انجام بده» افراد را قادر می سازد توقع مثبت تری از خود داشته باشند و کار را با جدیت به پایان برسانند.

Ethan Kross معتقد است افراد با تغییر لحن شان در حین گفتگوی خصوصی، بین اول یا سوم شخص، در حقیقت شیوه تماس ذهنی خودشان را بین دو نقطه اصلی مغز جابجا می کنند. در بیولوژی انسان مشخص شده است که مغز جلو پیشانی cerebral cortex مرکز تفکر است و مغز کنار شقیقه amygdala بخش واکنش های اولیه وغریزی و مرکز احساسات اولیه اش نظیر ترس است.

بنابر این در حین گفتگو با خود، هر چه مخاطب به « من» نزدیکتر باشد واکنش و قضاوت ها به سمت ترس و غرق شدن در واکنش های حساب نشده و منفی خواهد بود و بر عکس هر چه از نظر روحی و روانی، با مخاطبی دورتر از خود حرف بزنیم شانس کنترل و تمرکز بر کار یا هدف، بیشتر خواهد گشت.

روانشناس انگلیسی Charles Fernyhough نیز در تکمیل این فرضیه ضمن نقل قول از سقراط که تفکر را گفتگوی فرد با روح و وجود خودش تعبیر کرده است می گوید گفتگوی درونی بهتر است با فاصله گرفتن و از طریق گفتگو با خود به عنوان شخص ثالث، مهار شود.
 .
او به سابقه با خود حرف زدن در دوران خردسالی اشاره می کند که البته با صدای بلند نیز صورت می گرفته است. این توانایی برای کودک، هم امکان یادگیری در حین بازی را افزایش می دهد و هم زمینه ساز اعتماد به نفسی می شود که در بزرگسالی و در حین اجرای یک کار به کمک مخاطب قرار دادن خویش صورت می پذیرد.
 .
به نظر روانشناسانی نظیر  Vygotsky و  Laura Berk که سال ها در باره  تاثیرات مهم گفتگو های کودکان با خودشان در حین بازی تحقیق کرده اند میدان دادن به گفتگوی کودک با خود و حتی میدان دادن به تخیل کودکانی که یک دوست خیالی دارند و با آنها مدام در حال گفتگو هستند نتایج مثبتی برای یادگیری این تکنیک ذهنی در بزرکسالی خواهد داشت.

 

The Voice of Reason By Pamela Weintraub

https://www.psychologytoday.com/articles/201505/the-voice-reason?collection=1073568

More from ماهان طباطبایی
خویشتنداری و وجدان آدم ها حد مشخصی دارد
یک نظریه روانشناسی وجود دارد که از حدود ۲۰ سال پیش، روز...
Read More