نسرین ستوده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

رضا-و-نسرین

پیش بینی ام به نظرخوشبینانه می رسد اگر امیدوار باشم نسرین ستوده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال هایی نه چندان دور ایران گردد. ولی این آرزو شاید جای پای محکمی در واقعیت زندگی، اقتصاد و خواسته های بخش قابل توجهی از شهروندان ایران دارد.

33 هزار روستای ایران خالی از سکنه شده است و همزمان شاهد رشد وسیع شهرهای ایران از تبریز تا مشهد هستیم. به عبارتی دیگر، شاید چرخش اصلی از کشوری با اکثریت روستانشین به جامعه شهرنشین، در ایران صورت پذیرفته است. شاید به همین دلیل ایران معاصر نیاز مبرم به مدیرانی دارد که نماینده خواسته ها و توقعات جمعیت شهرنشین کشور هستند.

تجربه مدیریت بد و سودجویانه در کشور نیز به خودی خود زمینه ساز اعتمادی خواهد بود که شهروندان کشور به شخصیت های سالم، منطقی و مستقلی نظیر نسرین ستوده خواهند داشت.

بله آرزوی بسیار خوشبینانه ای است ولی شاید بد نباشد گاهی به خوش خیالی ها در محیطی که انحصارِ حق در هر سو تسلط دارد میدان داده شود.

More from ونداد زمانی
چرا پول شادی می آورد
همه ما بر اساس فرهنگ و سنت و مرام خانوادگی، رابطه مشخصی...
Read More