کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

ترانه گروه «اتم ها برای صلح»

ترانه گروه «اتم ها برای صلح» به خودی خود آروم و بی...
بیشتر بخوان