کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام
ترانه از هیچ به هیچ
انگار که هرچه هست در عالم نیست          ...
Read More