کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

ترانه اصیل امریکایی

اجرای گیتارش مثل وزیدن نسیم در بید مجنون، ساده و طبیعی صورت...
بیشتر بخوان