انواع مختلف عشق ورزی در یک تصویر

More from مرد روز

سه ویژگی مرد باسواد

[caption id="attachment_36962" align="aligncenter" width="448"] سمبل نوشابه شوئپسEdward Whitehead[/caption] آیا با سواد بودن...
بیشتر بخوان
  • پيمان

    در اين عكسهاهردوطرف داراي قد يكساني هستندولي هر چقدراختلاف قدبيشتر باشد حالت هاي كمتري قابل انجام است بعضي از حالتها مثل حالتهاي رديف و ستون وسط در عمل غير قابل انجام يا براي مدت كوتاهي و بازحمت قابل انجام است .