دمکراسی واقعا چیست و چرا مهم است؟

دمکراسی یک تجربه بشری مختص اقتصاد بازار آزاد است که در دنیای کنونی آن را در هیبت سرمایه داری می شناسیم. اقتصاد سرمایه داری حتما بهترین شیوه معیشت برای بشر نیست و قراری برای ایجاد مدینه فاضله ندارد ولی از آن بهتر تاکنون نداشته ایم.

دمکراسی اگر نباشد سیستم بازار آزاد یا سرمایه داری در عمل نمی تواند کاربرد مطلوب خودش را فراهم کند. نمی شود یک ماشین داشت بدون چرخ هایش… شاید اقتصاد دیگری بیاید که متکی بر چرخ هایش نیست و با آن به جلو نمی رود. آنچه که برای بشر نسبت به دوران قدیم بهروزی نسبی آورده است اقتصاد سرمایه داری متکی به دمکراسی است.

۱- این سیستم اقتصادی اگر نتواند آزادی احزاب که نماینده منافع اقشار مختلف در جامعه هستند را تضمین کند قدرت و ثروت در انحصار مطلق یک فرقه یا قشر مشخص قرار می گیرد نمونه های مشخص سرمایه داری بدون آزادی روسیه، چین و جمهوری اسلامی است.

۲- سیستم اقتصاد بازار آزاد باید بتواند آزادی رسانه ها که قدرت کنترل و نقد و حساب خواهی از سیستم را دارد تضمین کند تا انحصار قدرت و فساد گسترده نشود.

۳- سیستم بازار آزاد آدام اسمیت متکی بر انگیزه های سود و رشد فردی است. برای همین اگر نتواند آزادی فردی را تامین کند رشد و خلاقیت و استفاده کامل از نیروی مولده فراهم نمی گردد.

سیستم های سیاسی درون این اقتصاد جهانی شده می تواند جمهوری یا پادشاهی یا هر نوع حکومت مخلوط هم باشد. اصلا اسم حکومت مهم نیست. اصل، تضمین دمکراسی است که این سیستم را در بهترین حالت خود قرار خواهد داد.

دمکراسی دلیل اصلی ایجاد و ادامه دستاوردهای تمدنی اقتصاد سرمایه داری در همه زمینه ها است.

Image source
https://www.businessinsider.com/