هر مرد باید خودش را نجات دهد

ID-100125565

در سال ۱۹۲۶، مردی قوی و مشوق فرهنگ تناسب اندام، ارل لیدرمن، کتابی به اسم استقامت نوشت. در آن کتاب وی تاکید کرد که هر مرد باید از لحاظ بدنی آنقدر قوی باشد که بتواند در مواقع اضطراری، جان خودش را نجات دهد. او پنج معیار تناسب اندام را برای انجام این کار مشخص کرد.

هیچ کدام از معیارها نیازمند زدن ۲۵۰ کیلو پرس سینه یا داشتن شکم شش تکه نیستند. بر عکس، توقع در این است که موقعیت فیزیکی مردان طوری باشد که قدرت و استقامت برای دویدن، شنا، یا کشیدن خودشان به محل امن را شامل شود. معیار پنج گانه « اِرل لدرمن» حتی برای آنانکه به دنبال تناسب اندام هستند نیز شروع خوبی است.

مردان اگر بتوانند این ۵ کار را انجام دهند، نباید ترسی از یک موقعیت اضطراری داشته باشند چون می توانند به تنهائی خودشان را از موقعیت خطرناک نجات دهند:

با حداکثر سرعت حدود ۲۰۰ متر یا بیشتر بدود

با حداکثر سرعت٬ حدود ۲۰۰ متر یا بیشتر بدوند

More from پویا سلطانی
پنج معیار سلامت فیزیکی مردان
در سال ۱۹۲۶، مردی قوی و مشوق فرهنگِ تناسب اندام، Earle Liederman،...
Read More