امریکا بیش از ۳۰۰ هزار میلیونر دارد

  • shawn

    باید دید که به چه کسانی دنیای غرب نام میلیونر را می گذارند ایا پس از کلیه بدهکاریها این مبلغ بصورت نقد برایشان می ماند یا نه با شناختی که از امریکا و کانادا دارم تصور نمی کنم مورد فوق دقیقا لحاظ شده باشد