دیدن عکس و ویدئو در حوزه علمیه یهودی « یشیوا» حرام است

می گویند کشف، اختراع یا آمدن مذاهب ( هر طور که دوست دارید تعبیر کنید)، یکی از قدم های اساسی در تربیت ذهن بشر بود. چون قبل از آن، رفتار و  واکنش های اجداد ما صرفا غریزی بود. برای همین مهمترین اصول مذهبی بیشتر بر روی پرهیز و کنترلِ رفتار اعضای گروه یا قبیله تاکید دارند. یکی از ساده ترین کنترل ها، ممنوع و حرام ساختن ساختن رویارویی  با پدیده های غیرقابل درک، نااشنا و طبعا تحریک کننده بود.

bengurion

این روزها می شود با کمی دقت در انواع مذاهبی که از قدیم به ارث بردیم سنت های را یافت که اساس آن پرهیز کامل و دوری جستن از پدیده های گناه آلود و خطرناک هستند. برای مثال، محصلین حوزه علمیه یهودی  yeshiva یاد می گیرند که دیدن تصاویر عکس و ویدئو خطرناک است. این گروه 3 نفره در یک فرودگاه اسرائیلی، ضمن پوشاندن چشم های شان، در کنار چمدان مسافری، پارچه های سیاهی را هم حمل می کنند تا بتوانند در داخل هواپیما، صفحه تلویزیونی روی صندلی شان را بپوشانند.

More from مهرانگیز پاشا
مردان و زیرپوش های شان
رابطه بین مردم دنیا با تبلیغات کالاها، هزاران فراز و نشیب داشته...
Read More