عکس عروس داماد با نان سنگک، پیکان و …

More from مرد روز
فکر نکن همه خوبند و تو بد
دعا می کنم شکستی که توی زندگی متحمل شدی را مدام به...
Read More