دست غیب

Mohammad Roodgoli -  توله سگ بی پناه
Mohammad Roodgoli – توله سگ بی پناه
More from مرد روز
حتی کبوتران هم خرافاتی می شوند
خرافات شاید ریشه های روانی، رفتاری و از همه مهمتر باستانی داشته...
Read More