دوچرخه‌های حمل اسپرم

http://www.thezooom.com/2012/11/8323/
The Sperm Bullitt was constructed by the (pro)creatives at Danish company 10 Tons

دوچرخه های مجهز به محوطه سردکننده نیتروژن مایع، ظزفیت نگهداری اسپرم 25 نفر را داراست. ایده این دوچرخه ها اولین بار به ذهن شرکت European Sperm Bank رسیده و تاکید مشخص شان بر این بود که حمل و نقل ها با کمترین ضرر به محیط زیست صورت بگیرد. حمل و نقی که در ضمن تبلیغ جالبی برای کمپانی شان هم خواهد بود.

spermbike2

Seattle Sperm Bank 2

More from مرد روز
حذف خدمت وظیفه به نفع کشور ما نیست
حذف سربازی وظیفه تا مادامیکه دولت ها، نماینده همه اقشار جامعه نیستند شاید...
Read More