زمانهِ خطرناکی است برای عاشقان

ID-100197159

این داستان کوتاه را تقدیم به همه زوج هایی می کنیم که این اواخر آنطور که باید، قدر عشق خودشان را نمی دانند و به بهانه های مختلف، در نگهداری و حتی زیباتر کردن رابطه شان، کوتاهی می کنند.

این داستان  کوتاه، به خوبی توانست فرصت از دست رفته برای حفظ یک عشق را به تصویر در آورد. شاید بد نباشد به خاطر بسپاریم که این دنیای بسیار شلوغ و بی ثبات، زمانهِ خطرناکی برای عاشقان است.

قدر عشق را ندانستیم

با لب هايش، آرام لبهِ گيلاسِ نسبتا خالىِ شراب را لمس كرد. پايه گیلاس را ميان دو انگشت وسطِ دست راستش جاى داد و با شگرفى خاص، انگشت شست اش را روى كمر ليوان قرار داد و در آغوشِ دست اش، به زيبائىِ نواختن پيانو، ليوان را به رقص در آورد، تا شراب را به ارگازم برساند و عطرش را بو بكشد. خشكىِ لبهاش را مي شد روى لبه خيسِ ليوان حس كرد.  چشمهايش با گرمىِِ اولين گيلاسِ شراب، رام شده بود در وحشىِ چشمهاى مشتاق من، كه رام شده اش بودم و خودش نميدانست.

ID-10079778

بيست سالِ بعد، اتاق بيست و پنجِ بيمارستان شيكاگو مموريال، بخش توانبخشىِ بيمارانِ آلزايمر: هنوز هم همان نگاه هميشگى، كمى پيرتر اما شاید مهربانتر و خواستنى تر… مثل قديم ها ته ريش داشت كه گَردِ جادوئى گذرِ زمان، جو گندمى اش كرده بود. نگاهش را از من به سقف و از سقف به اطراف و دوباره روى سقف متمركز كرد. چشمهايش را جمع كرد و چروك دور چشمهايش را بيشتر، و اين بار انگار چيزى يادش آمده باشد، نگاهش را روى من دوخت و پرسيد: «شهرزادِ منُ نديدى؟»

پشتِ دستِ راستم را روى صورتش كشيدم، و نگاهش كردم… و باز. و باز. و باز… ميخواستم بگويم كه شهرزادت همينجاست، روبروى نگاهت دارد نگاهت ميكند. اين دست شهرزاد است كه دارد نوازشت ميكند. نگاه كن! منم شهرزادت! من و ديوانگى هام، دلشكستگى هام، تنهائى هايم، بيخودى هايم، بى تو سر كردن هام، من و سرخوشي هاى كوچكِ الكىِ بيخودى… من و احساساتِ زيادى ام، من و وحشى گري هايم.

من و نخواستنِ تو… تو و دوست داشتنِ من، تو و لجاجتهات… تو و سربزير كردن من… منِ نا اهل! منِ رام نشده! تو كه بى من ماندن را نشانه قدرت ميدانستى، منى كه با تو ماندن را نشانه ضعف. ميخواستم خودم را در آغوشش بياندازم و بغضِ تمام سالهاى دورى را گريه كنم. در عوض اما، بغضِ فرو خورده ام را در بوسه اى جمع كردم و در حاليكه چشمهايم را بسته بودم، پيشانى اش را بوسيدم. حالا ديگر دود سيگار بين ما حائل شده بود و نگاهش را باد با خود برده بود.

http://www.freedigitalphotos.net

Written By
More from Mary Oloumi

زمانهِ خطرناکی است برای عاشقان

این داستان کوتاه را تقدیم به همه زوج هایی می کنیم که...
بیشتر بخوان