چرا مردان از همجنسگرایان می ترسند

24 gay men wedding portrait resting foreheads closed eyes
بشر البته همیشه از اتفاقات و اعمالی که « معمول» نباشد دوری می گزیند. گفته می شود که بخش بزرگی از ترس و انزجار از پدیده ها، ریشه در غیر قابل فهم بودن آنها دارد.

می گویند مردان همجنس گرا، قدرت و هویت مردانه را به زیر سئوال می برند. مطرح می شود که «گی بودن» خلاف طبیعت بشری است. این باور هم وجود دارد که مردان همجنسگرا از نظر فیزیکی افراد بیماری هستند. زمزمه هایی هم در ۵۰ سال اخیر قوت گرفته بود که همجنسگراها منتشر کننده بیماری های جنسی هستند و ایدز از رفتار جنسی آنها سرچشمه گرفته است.

اما به مدد دسترسی هر چه بیشتر انسانها به اطلاعات عمومی و حتی دانش علمی، که به شکل گسترده ایی در چهار راه اطلاعات مجازی بویژه در ۱۰ سال گذشته انتشار یافته است این امکان برای بخش وسیعتری از بشر ایجاد شد تا با تردید  بیشتر و استقلال ذهنی بهتر، به این عقاید و باورهای غیرواقعی بنگرد.

در کنار تحول و تغییر ارزش های جهانی، واکنش های نظیر نژادپرستی، نفرت از غریبه ها و ترس از همجنسگراها، سرسختانه در ناخوداگاه عمومی مردم  سنگر خود را حتی شده به شکل «شرمگینانه و پنهانی» حفظ کرده است.

از نیمه دوم قرن بیستم با تسلط بیشتر دانشمندان به علوم بیولوژیک و دستاوردهای علوم اجتماعی، زمینه های بررسی خردمندانه تر و مستقل، مجال بیشتری پیدا کرد. این همه البته همزمان بود با پایان دوره استعمار مستقیم و تجربه تلخ و مهلک « نژادپرستی» که اتش بیار جنگ های جهانی بود.»

شکی نیست رشد وسیع سکولاریسم بویژه در یک قرن گذشته، به کم شدن نفوذ و تسلط اندیشه ها و اخلاق مذهبی منجر گشت. در این زمینه، از همه مهمتر، کمرنگ شدن تعریف و لقب « گناه» برای بسیاری از رفتار و امیال انسانی است. اتفاقی که فرصت نفس کشیدن و ابراز وجود به غیرخودی های نظیر نجس ها، مشرکین و کافرین و همجنسگرایان را ممکن ساخت.

از ۳۰ سال پیش، حضور کمابیش بیشتر همجنسگرایان در جامعه و افزایش نسبی حق ابراز و اعلام موقعیت جنسی، زمینه های نگرانی های پنهان شده نظیر تحقیر، نفرت و  حتی ترس مردان از همجنسگرایان نیز فرصت ابراز وجود پیدا کرد.

ادامه دارد.

http://archive.adl.org/hate-patrol/homophobia.asp

http://kerganedwards-stout.com/sara-plus-ryan/24-gay-men-wedding-portrait-resting-foreheads-closed-eyes/

More from ونداد زمانی
نسرین ستوده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
پیش بینی ام به نظرخوشبینانه می رسد اگر امیدوار باشم نسرین ستوده کاندیدای...
Read More