آمار رسمی سکس در امریکا

بیش از 80 درصد مردان 18 تا 49 ساله در طی سال گذشته خودارضایی کرده اند

بیش از 60 درصد زنان  18 تا 49 ساله در طی سال گذشته خودارضایی کرده اند

چه گروه سنی بیشترین سکس را در طی سال داشته است:

18 تا 29 ساله ها 112 مرتبه در سال

30 تا 39 ساله ها 86 مرتبه در سال

40 تا 49 ساله ها 69 مرتبه در سال

53 درصد امریکایی ها هر هفته سکس دارند

سه ماه اول که در آن بالاترین تعداد بچه سازی صورت می پذیرد به ترتیب ماه دی، آذر و آبان بوده است

More from مرد روز
اختراع دستگاه تست کرونای ۵ دقیقه‌ایی در امریکا
ضرر عظیم اقتصادی بین المللی، همه کشورهای صنعتی را واداشته است با...
Read More