حتی کبوتران هم خرافاتی می شوند

خرافات شاید ریشه های روانی، رفتاری و از همه مهمتر باستانی داشته باشند. ترس، تشویش و ضعف، دست به دست هم می دهند تا افراد به « شانس» ناشی از داشتن یک ادا یا تکرار یک اسم یا حتی دعا، تکیه کنند
 
روانشناس معروف اواسط قرن بیستم امریکا، فردریک اسکینر در آزمایش « خرافات کبوتر» در عمل ثابت می کند که چطور پرنده مزبور بدون هیچ دلیل مشخصی، باور می کند که رفتاری که از او سر می زند باعث دریافت غذایش می شود.

آقای اسکینر در یک قفس بزرگ، تعدادی کبوتر گرسنه قرار می دهد. دستگاه اتوماتیکی برای دادن غذا دادن در قفس تعبیه می کند که با زمانبندی ثابت به کبوترها غذا می‌رساند.

کبوتران به اشکال مختلف به طور تصادفی، همزمان با دریافت غذا یک رفتار مخصوص از خودشان بروز می دهند و بعد از چند بار، بین رفتار خود و باز شدن دریچه غذا ربطی پیدا می کنند. یکی شان دور خودش می چرخد، دیگری گردنش را به یک سمت هدایت می کند و چون در طی تکرار رفتارشان، دستگاه غذا دهنده بدون توجه به حرکات آنها، غذا را به شکل اتوماتیک به ظرف پرندگان می ریزد پس از مدتی یک نوع رفتار خرافاتی در بین کبوتران شکل می گیرد.

 

B. F. Skinner  –SUPERSTITION’ IN THE PIGEON– Indiana University
http://psychclassics.yorku.ca/Skinner/Pigeon/

how many people believe in superstitious

Why Do People Believe in Superstitions?

 

 

More from مرد روز
بعضی ها بعد از مرگ، الماس می شوند
مدیر 33 ساله شرکت کفن و دفن سوئیسی آقای Rinaldo Willy می...
Read More