گوریل ها

می گویند به لحاظ ژنتیکی، شباهت انسان و گوریل بین 95 تا 99 درصد است. گوریل در ضمن بعد از bonobo نزدیکترین خویشاوندان بشر محسوب می شوند.

capturedgorilla_hand                    back-street-boy                    5-year-old-mobangi-devours-fruit-and-a-twig

More from مرد روز
سلفی پا – گیسو شیرازی
راستش را بخواهید ایده سلفی پا، آن هم به عنوان فرصتی ساده...
Read More