برجام بعدی

برجام بعدی یعنی چپاول باقیمانده ثروت نفتی مملکت توسط نظام

More from مرد روز
مردان فرصت بیشتری برای شناختن زنان دارند
استاد دانشگاه نیویورک و رئیس یک مرکز تحقیقات آموزشی Pedro Noguera می...
Read More