برجام بعدی

برجام بعدی یعنی چپاول باقیمانده ثروت نفتی مملکت توسط نظام

More from مرد روز
تدریس فلسفه در دبیرستان های ایرلند
وقتی از فلسفه حرف می زنیم دقیقا یعنی چه؟ اصلا چه ضرورتی...
Read More