برجام بعدی

برجام بعدی یعنی چپاول باقیمانده ثروت نفتی مملکت توسط نظام

More from مرد روز
افریقای جنوبی و ادامه صحنه های نابرابر
22 سال از پایان رسمی حکومت تبعیض نژادی افریقای جنوبی می گذرد....
Read More