مریلین مونرو سرباز زیبایی

مریلین مونرو به خوبی می داند که بسیاری از این سربازان با آن نگاه های سرشار از تمنا، بدون شک تجربه هماغوشی با زنان را به گور می برند. این مردان قرار است جان شان را برای جامعه خود فدا کنند حتی اگر به درستی ندانند چرا به جنگ می روند.

این زن زیبا می داند زیبایی اش برای قلب این مردان در خطرناکترین سال های زندگی شان، آرامش و تسلی می آورد. او هم به نوعی برای بهروزی جامعه اش، کمی خودش را فدا می کند.

همیشه می شود به هر پدیده ایی از زوایای مختلف نگاه کرد. همه شان هم بخشی از واقعیت را در خود دارند.

More from ماهان طباطبایی
فراموشی از نشانه‌های مغز پرحافظه است
کم حافظه بودن، تاکنون جزو ضعف های انسانی قلمداد می شد اما...
Read More