فقط ساعت خاصی از روز غصه بخورید

مغز ما آدمها هر روز هزاران فکر و نگرانی و خیال مختلف را تولید می کنند. خیلی از این افکار گذرا هستند و به همان سرعت که به ذهن می رسند محو هم می شوند..

اما بعضی افکار و نگرانی ها نقش کلیدی دارند و توجه ذهن را به خودشان جلب می کنند. با وجود اینکه افکار غیرواقعی هستند ولی سرسختی شان برای یادآوری مدوام، متاسفانه بعضی از ما را ناراحت و پریشان می سازند.

افرادی که زیادی به همه چیز فکر کنند معتقد می شوند که نگرانی باعث هشیاری است. به خود می قبولانند که نگرانی یعنی مراقب بودن. این شیوه فکر کردن یک راه و ترفند است که به نظر می رسد برای بعضی ها آرام کننده است. اما در درازمدت به ذهن و روان شان آسیب می رساند.

یک راه اساسی برای کنترل نگرانی و تشویش مداوم این است که سعی نکنیم انکارش کنیم بلکه اگر ممکن است آن را موکول به ساعت خاصی از روز و بخصوص قبل از خواب بکنیم.

این تکنیک کمک می کند همه روز در حالت ناراحت و مضطرب نباشیم. ما از این طریق می توانیم جلوی هجوم افکار پریشان کننده هر لحظه ایی را بگیریم و آن را به یک زمان مشخص حواله دهیم.

برای ایجاد تاثیر واقعی حتما به همه نگرانی ها که به ذهن ما خطور می کند اهمیت جدی بدهیم و در یک ساعت مشخص از روز آنها را با دقت و توجه کامل، مورد بررسی قرار دهیم.

بدون تردید بخش اعظم نگرانی های ایجاد شده در طی روز را در ساعت مقرر شده اصلا به یاد نمی آوریم. با این کار فرصت جدی فراهم می کنیم تا به نگرانی های واقعی بیاندیشیم.

How to stop overthinking
https://psyche.co/guides/how-to-stop-overthinking-with-help-from-metacognitive-strategies

Illustration by Natsumi Chikayasu

More from ترجمه ونداد زمانی
کلوپِ رشت ۲۹
تهران با وجود آنکه از گسترش صحنه‌های هنر مدرن در دهه ۴٠،...
Read More