فقط ساعت خاصی از روز غصه بخورید

مغز آدمها هر روز هزاران فکر و نگرانی مختلف را تولید می کنند یا به یاد می اندازند. خیلی از این افکار توجهی برنمی انگیزند و به ذهن آدمها خطور نمی کند که به آنها بیندیشد.

اما بعضی افکار و نگرانی ها نقش کلیدی دارند و توجه ذهن را به خودشان جلب می کنند. گروهی از آدمها به مرور و از کودکی یاد می گیرند که بر روی افکاری که توجه برانگیز هستند بیشتر از حد معمول وقت بگذراند.

افکار پراکنده ونگران کننده، غیرواقعی نیستند ولی سرسختی شان برای یادآوری مدوام، متاسفانه بعضی افراد را به فکر کردن زیادی عادت می دهد.

نگرانی بیش از حد و مشغولیت ذهنی برای این نوع افراد تبدیل به یک شیوه دفاع روحی می شود که در ظاهر به آنها احساس اطمینان و کنترل می دهد. اما عملا ذهن شان را خسته تر و نگران تر می سازد.

افرادی که زیادی به همه چیز فکر کنند با این شیوه روبرو شدن مداوم با افکار به دنیا نمی آیند. این شیوه فکر کردن یک راه و ترفند است که به نظر می رسد برای بعضی ها آرام کننده است.

یک راه اساسی برای کنترل این عادت ذهنی این است که انکارش نکنیم اما اگر ممکن است آن را موکول به ساعت خاصی از روز و بخصوص حوالی ۸ شب بکنیم.

از این به بعد وقتی افکاری که تحریک کننده هستند و سعی می کنند بر ذهن مسلط شوند بهتر است بررسی شان موکول شود به یک ساعت خاص در روز… این تکنیک کمک می کند افراد مدام نگران به خودشان گوشزد کنند که افکار و نگرانی های شان در فلان ساعت مشخص از روز با دقت و توجه کامل بررسی شوند.

How to stop overthinking
https://psyche.co/guides/how-to-stop-overthinking-with-help-from-metacognitive-strategies

Illustration by Natsumi Chikayasu

More from ترجمه ونداد زمانی
جدایی اینترنتی
خانم الیزابت سوبودا  مقاله‌ای با عنوان «دستورالعمل‌های مدرن برای جدایی» در نشریه...
Read More