سلفی در بهشت

با جنابان سعدی، حافظ و فردوسی

More from مرد روز
…اورکت لباس آدم‌های جدی است اما
به گفته مورخینی که از نحوه لباس پوشیدن مردان قاجار نوشته اند...
Read More