چاخان های انقلابی

 حدود 55 سال پیش در دوره ایی که چین هنوز کارخانه جهان نشده بود و بیش از 200 میلیون نفر از مردم کشور طبقه متوسط نشده بودند و هنوز حزب کمونیست  شعارهای سرخ می داد  در گزارش رئیس کمیته معدنچیان ارتش سرخ مطرح شد که:«  کارگرانِ گردان پنجم اشتیاق و شور کمتری برای کار از خود بروز دادند»

رئیس گردان برای بهتر شدن انگیزه انقلابی کارگران، پیشنهاد کرد کارگران در حین کار با بالاتنه لخت کار کنند. بخشی از زنان کارگر نیز برای نشان دادن اشتیاق شان و حمایت از کار و تولید بیشتر، لباس بالا تنه خود را در آوردند.

دیری نگذشت که بقیه گردان های کارگری به تقلید از گردان پنج، برای انگیزه کاری بیشتر لباس بالاتنه خود را در آوردند. رقابت ها توسعه بیشتری پیدا کرد. تبلیغات گسترده ایجاد شد و بقیه کارگران را تشویق به لخت شدن کردند.

رئیس سازمان جوانان که برای بازدید به منطقه کار آمده بود از گزارش مربوط به افزایش تولید و لخت شدن زنان و مردان خشنود گشت. به اعتقاد او این عمل مبارزه ایی بود با سنت های فئودالی که هزاران سا ل بر فرهنگ چین تسلط داشت.

یک بار دیگر در گردهم آیی رهبران کمیته های انقلابی معدن، از آنها خواسته شد تا دستاوردهای لخت شدن را بر شمارند، رفقای کمیته رهبری ضمن ستایش کاری که از زنان و مردان سر زده اعلام کردند که در کنار استخراج 90 هزار کیلو فلز، کارگران مبارز موفق شدند با لخت شدن، ریشه های فرهنگ فئودالی را پنبه کنند.

رئیس گردانها دستور پاداش به کارگران زن را هم صادر کرد و مدال پرچم سرخ حزب کمونیست را به آنها هدید داد. بعد از آن افزود هر چه زنان بیشتری در کارخانه با بالا تنه لخت کار کنند انگیزه کاری همه بیشتر می شود.

روسای گردان ها در بازگشت به واحد های خود شروع به تهدید کارگران کردند و اعلام کردند که لخت نشدن یعنی اشتیاق به تولید بیشتر نداشتن و آنها را از دریافت پرچم سفید ترساندند. به همین خاطر بود که مقدار زیادی از کارگران زن معدن به جمع  کارگران لخت پیوستند.

اما کم کم صدای نارضیاتی از هر طرف شنیده شد. بخشی از زنان کارگر در گردان سوم درون یک چاله بزرگ در محوطه کار پنهان شدند تا بدن نیمه لخت شان دیده نشود. بعضی ها با زیرپوش خود و یا تکه ای پارچه سینه های شان را می پوشاندند. در گردان های دیگر بعضی از زنان از رو پوش اشپزخانه استفاده کردند.

در گزارش رئیس کمیته نظارت نقل شده است که زنان کارگر و مبارز از لخت شدن در رنج هستند. حدود 30 زن به خاطر درخواست ناروای لخت شدن در حین کار حال شان آنقدر بد شده که در بیمارستان بستری شده اند.

Great Peep Forward by Zhou Xun, Harper’s magazine, June 2012

A Documentary History edited by Zhou Xun. Yale university press

More from سعید داورپناه
ویژگی مرد آلفا
اصطلاح آلفا مثلا در گله شیر یا گرگ معمولا به یکی که هم رهبرشان...
Read More