استراتژی ساده برای تصمیمات سخت

آیا تا به حال برای تان پیش آمده است بین دو انتخاب، چنان گیر کنید که ناگزیر شوید دست به هیچ کاری نزنید؟  یک شغل خوب در یک استان دورافتاده را قبول کنم یا با همین شغلی که دارم بسازم. آیا با دختری که خیلی دوست داشتنی است ازدواج کنم یا برای ادامه تحصیل به خارج بروم؟

 اقتصاد دان دانشگاه شیکاگو استیون لویت معتقد است وقتی در زندگی به موقعیتی رسیدید که نمی توانید بین دو انتخاب مهم، تصمیمی بگیرید بهتر است به  شیر و خط پناه ببرید.

به نظر او، درجا زدن و ترس از تغییر، یک واکنش غریزی است چون بشر معمولا از وضعیتی که با آن خو کرده است راحت تر است. پس چه بابد کرد؟ ریسک یا احتیاط یا هیچکدام؟

بیش از ۲۰ هزار نفر در تحقیق دکتر لویت شرکت کردند تا پاسخگوی این سوال او باشند اگر در وضعیت بن بست قرار گرفتند و نتوانستند به یک جواب قطعی برسند آیا به شیر و خط انداختن، تکیه خواهند کرد؟

 آمار این بررسی نشان داد افرادی که خود را از طریق شانسِ شیر و خط، ملزم به تغییر کرده اند از تصمیمی که  گرفته اند راضی هستند.

او توصیه نمی کند هر تصمیم زندگی را با شیر و خط، پیش ببریم ولی وقتی تردید و دودلی بیش از حد شد از شیر و خط استفاده کنید تا پشیمانی ناشی از تصمیم اشتباه گریبان شما را نگیرد. چون مقصر سکه خواهد بود نه شما…

 

Freakonomics’ study offers simple strategy for making tough decisions
https://bigthink.com/personal-growth/decision-making-process

More from ماهان طباطبایی
تنهایی و انسان معاصر
دنیای کنونی، مدام پر سرو صدا تر می شود و به نظر...
Read More