هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar
چند روزی است گیاهخوار شدم ولی از نوع ساده و ممکن
نمی دانم چطور به این تصمیم رسیدم ولی یکدفعه به نظرم آمد...
Read More