هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar

بدون غم و اندوه، تمدن باز می‌ایستد

بشر موجود رنجور، حساس و شکننده ایی هست و همیشه غمگین... چون...
بیشتر بخوان