هفت عکس هفته – قبرهای ساده و زیبا

قبرستانهای تورونتو مثل بافت جمعیتی شهر، آرامگاه مردم سرزمین های گوناگون است. در میان هزاران قبر متعارف، بعضی ها کمی با بقیه فرق دارند.

Written By
More from Saide Kardar

فیلمی بلغاری در باره جامعه‌ای بحران زده و بسیار آشنا

یک شبانه روز، از دید راننده های چند تاکسی، گشت مفصلی در...
بیشتر بخوان