معماری خانه‌های چرخان

خانه ایی که می بینید توسط دو معمار هنرمند امریکایی ساخته شده است و عملا قابل زندگی است. کل خانه می تواند بچرخد و مثل ترازو ارتفاع هر سمتش کم و زیاد شود. خانه روی یک ستون سیمانی ۵ متری استوار است.

با آنکه دو معمار برای یک هفته در این خانه زندگی کردند ولی قرار اصلی آنها ایجاد خانه هنری است تا توسط مردم به صورت یک نمایشگاه قابل دیدن باشد.

پروژه خانه چرخان و خانه دیواری شان در نمایشگاه های معتبر در معرض دید ببینندگان قرار گرفته است. موضوع اصلی که این دو معمار می خواهند تاکید شود دقت و تلاش برای تعادل روزانه با محل زندگی است. در همه کارهای شان هر حرکت فرد رابطه مستقیم با تعادل خودشان و محل مسکونی دارد.

به نوعی به بشر قرنطینه شده می گویند به هر لحظه و هر گوشه خانه ات و رفتار و حرکاتت دقت کن…

Tilting House That Shifts and Spins Based on its Inhabitants’ Movements

ward shelley + alex schweder inhabit human hamster wheel

 

More from مرد روز
عباس معروفی، مرد ظریف ایرانی
دیشب در خانه یکی از فرهنگیان تورونتو فرصت دیدار با رمان نویس...
Read More