امیدواریم مردم ایران، تاوان مرگ سلیمانی را نپردازند

مردم ایران مدتها است نقشی در تصمیم گیری های حکومت اسلامی بخصوص در سیاست خارجی ندارند. اتفاقی که مدام وضعیت زندگی شهروندان کشور را سخت تر و خطرناک تر می سازد.

کشور ما منزوی و تنها است و در محاصره دشمنان ریز و درشتی است که حکومت اسلامی ایران ساخته است. متاسفانه اگر سپاه و بیت همچنان در واکنش به ترور سلیمانی به انتقام و کینه جویی ها متوسل شوند وضعیت مردم خیلی خیلی وخیم تر می شود.

ترور و کشتن هیچ انسانی درست نیست. انسان های صلح طلب و متعادل بهتر است از مرگ هیچ انسانی خشنود نشوند. ترور سلیمانی و جنگ طلبی حکومت جمهوریخواه امریکا نیز به ضرر مردم ایران، منطقه و امریکا است.

ترور سلیمانی باعث افزایش اعتبار و مظلومیت طلبی سپاه پاسداران نیز می شود. سپاه پاسدارانی که به مردم ایران و جهان نشان داد از کشتن  جوانان وطن ابایی ندارد.

سلیمانی سردار میهن نبود. او سردار نظام بود و برای حفظ آن از ریختن خون مردم سوریه دریغ نکرد.

بدون شک امثال او به جوانان وطن هم اگر حفظ نظام در خطر باشد رحم نکردند و نخواهند کرد. ترور او، متاسفانه برای مدتها دست سپاه را در سرکوب شدیدتر مردم معترض ایران، باز می گذارد.

More from ونداد زمانی
چه کسانی از مطرح ساختن مجاهدین سود می برند
گروهی که بیشتر از همه، از مطرح شدن فرقه مجاهدین، سود می...
Read More