کاریکاتور روز – سلفی گرفتن در چهار دوره زندگی

More from مرد روز

نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …

آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی...
بیشتر بخوان