سلفی پا – سگ مهربون من

More from مرد روز

عکس روز – حمایت تورنتو از تظاهرات سراسری

 شنبه شش ژانویه - تورونتو، میدان مل لستمن منبع تصویر سعید کاردر
بیشتر بخوان