زن بودن خیلی مشکل است وقتی فقط بدنت را می‌بینند


عکاس تایوانی Yung Cheng Lin دارد یک حقیقت ساده را به تصویر می کشد. حقیقتی که ما مردان به هزاران دلیل غریزی و تربیتی می دانیم وجود دارد. او دارد با عکس هایش می گوید در نگاه و وهله اول، زنان را با بدن شان نبینیم و قضاوت نکنیم.

ما مردان بدون تردید قدم های اساسی برای کنترل این رفتار غریزی برداشته ایم ولی هنوز با قدرت تمام این واکنش مردانه در ما وجود دارد.

http://www.emptykingdom.com/featured/yung-cheng-lin-2/

#3cm #linyungcheng

More from مرد روز

آلت پرستان هند

ناگا بابا یا یوگی های برهنه، مردان مقدس مذهب هندوئیسم و از...
بیشتر بخوان